Hopp til hovedinnhold
Geografi

8. Levekår, utvikling og globalisering

Lytt til kapittelet

  • Kapittel 8 (2013-utg.)

Viktige begreper

industri som er avhengig av mye manuell arbeidskraft, som for eksempel tekstilindustrien. Blir i dag gjerne lokalisert til land med billig arbeidskraft, for eksempel i Asia. Les mer
teori for utvikling som hevder at økonomisk vekst i rike land går på bekostning av fattige land, og at rike land trenger fattige land til å opprettholde rikdommen.
også kalt u-hjelp, er en betegnelse på overføring av kapital og teknologi fra industriland til utviklingsland.
verdien av all økonomisk aktivitet i et land. Et høyt BNP per innbygger koples vanligvis sammen med et høyt velferdsnivå, men det sier ikke alt om levekårene i et land. Derfor er det utviklet egne levekårsindekser og utviklingsindekser (se dette).
spredning av nye ideer og produkter. Ofte tas fenomenet først i bruk i de store verdensbyene, og deretter sprer det seg nedover i hierarkiet av byer og tettsteder.
brukt om å ha en inntekt tilsvarende en amerikansk dollar om dagen. Justert til 1,25 $ av Verdensbanken i 2008.
teori om utvikling som sier at et land vil utvikle seg gjennom flere faser fra et tradisjonelt samfunn til et moderne samfunn.
bedrifter eller konserner som har kontorer og virksomheter i mange land.
begrep som brukes om mange forskjellige sider ved økt internasjonal samhandling, slik som varehandel, tjenesteyting, pengeflyt, reiseliv og informasjonsutveksling.
mål for levekår i et land basert på tre levekårsindikatorer (se dette). Disse indikatorene er forventet levealder ved fødsel, utdanningsnivå og sammenlignbar kjøpekraft per innbygger.
"etablerte" industriland.
brukes om den makt en nasjon utøver utenfor sine egne grenser for å oppnå politisk eller økonomisk kontroll over andre land. Maktbruken kan være basert på direkte eller indirekte bruk av militær styrke.
betegnelse på industriland som antyder at i-landets industrifase kan være på retur (postindustrielle samfunn).
politikk som går ut på å opprette kolonier, det vil si bruke makt til å underlegge seg land eller landområder utenfor egne grenser. Med unntak av to land har alle afrikanske land vært kolonier.
velferd for et lands innbyggere, målt ved økonomi, helse, utdanning, boforhold etc.
en bestemt faktor slik som inntekt, helsestell, lesekyndighet etc som man kan bruke som et mål på hvor gode levekårene er i et land.
tilgang til råvare eller energi, tilgang til marked eller tilgang til arbeidskraft er faktorer som bestemmer hvor industribedrifter blir anlagt. Faktorene er av ulik betydning avhengig av hvilken type produksjon som foregår.
teori om utvikling som sier at alle land vil gjennomløpe samme økonomiske utvikling, bare med forskjellig hastighet. Bygger på faseteori (se dette).
de minst utviklede landene, er de landene som har aller lavest BNP per innbygger.
nyindustrialiserte land, en gruppe utviklingsland som har hatt en rask vekst i industriproduksjonen.
vare basert på naturressursene som hovedsakelig tas direkte ut fra naturen og selges uten noen særlig bearbeiding (for eksempel olje, bomull, kaffe, gummi).
støtte fra staten til produksjon eller eksport av bestemte produkter. De fleste land subsidierer for eksempel egen jordbruksproduksjon.
industri hvor det lages tekstiler (tøy, stoffer) og konfeksjonsvarer (klær).
står for utviklingsland, også kalt ”sør-land”. Utviklingsland som har etablert en raskt voksende industrisektor, kalles nyindustrialiserte land (NIC-land).

Nettressurser