Hopp til hovedinnhold
Geografi

7. Befolkning og befolkningsutvikling

Lytt til kapittelet

  • Kapittel 7 (2013-utg.)

Viktige begreper

samme som befolkningspyramide, et diagram som viser hvordan befolkningen fordeler seg på aldersklasser, for menn og kvinner.
brukes om politiske tiltak som har som formål å minske fødselstallene, dvs. redusere befolkningsveksten.
person som søker beskyttelse og anerkjennelse som flyktning i et land.
politikk som går ut på å påvirke befolkningens størrelse og levekår.
samme som alderspyramide, et diagram som viser hvordan befolkningen fordeler seg på aldersklasser, for menn og kvinner.
befolkningens sammensetning når det gjelder alder og kjønn. Vises vanligvis grafisk i form av en alderspyramide.
tilveksten i en befolkning er gitt ved formelen: Fødte – døde + innvandring – utvandring.
læren om befolkning og befolkningsutvikling.
en modell/teori som sier at befolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater og høye dødsrater, til en fase med lave verdier på begge de to ratene. Mellom disse to fasene er det en overgangsperiode med stor forskjell i ratene og stor befolkningstilvekst.
døde per år i promille av folketallet.
person som befinner seg utenfor sitt hjemland på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning (FN 1951).
skifte av bosted. For å bli statistikkført må det også skje en kryssing av en administrativ grense.
gjennomsnittlig gjenstående levetid ved fødsel dersom dødeligheten i forskjellige aldersklasser holder seg konstant.
i demografi brukes dette om fødselsrate eller barnetall per kvinne.
fødte per år i promille av folketallet.
"etablerte" industriland.
personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som har innvandret til Norge. (Statistisk sentralbyrås definisjon).
person som er på flukt i sitt eget land.
brukt om at private investorer eller fremmede nasjoner kjøper opp eller leier store jordarealer i et land.
befolkningen i et område presses ut i grenseland for hvor det er risikabelt å bo eller livnære seg.
flytting mellom nasjoner. Immigrasjon er tilflytting, emigrasjon er utflytting.
flukt på grunn av naturkatastrofer eller at naturgrunnlaget blir ødelagt slik at det blir vanskelig å livberge seg.
fødselsrate minus dødsrate.
innflytting minus utflytting. Merk at vi kan få liten nettoflytting på to helt forskjellige måter: Stor innflytting og stor utflytting, eller liten innflytting og liten utflytting.
område med stor tilflytting og stor etterspørsel etter boliger, skoleplasser, barnehageplasser etc.
brukes om politiske tiltak som har som formål å stimulere til økt barnetall.
uttrykk som brukes om motiver for å flytte. Push er det som skyver deg vekk på hjemstedet, pull er det som tiltrekker deg på tilflyttingsstedet.
gjennomsnittlig antall barn per kvinne som skal til for at befolkningen skal opprettholde sin størrelse. I Norge er tallet i dag på 2,08.
gjennomsnittlig barnetall for kvinner i fødedyktig alder dersom vi legger til grunn de fødselsratene som vi finner i dag innenfor hver aldersklasse.
antall døde i alder 0 til 1 år per 1000 levendefødte
begrepet står for utviklingsland, også kalt ”sør-land”. Utviklingsland som har etablert en raskt voksende industrisektor, kalles nyindustrialiserte land (NIC-land).
flytting fra landsbygda til byer og tettsteder.
brukt om et samfunn der bebyggelsen fortsatt står, men folketallet minker på grunn av redusert fruktbarhet og utflytting.
vekst eller økning målt i prosent.

Nettressurser